Musashino Yose, Japanese RAKUGO

Wednesday 2 Oct 2013, 7:00PM
Musashino Public Hall
Shouta Shunnpuutei
Yuukichi Sannyuutei
Yuujaku Sannyuutei
Maneki-neko Edoya
Ticket
2,000JPY
SOLD OUT