Shoro Yose, Japanese RAKUGO

Saturday 20 September 2014, 2:00PM
Shouroan - Tea house
Sanshoutei Yumekichi
Shunpuutei Shouya
Ticket
1,800JPY