Musashino Yose, Japanese RAKUGO

Sunday 5 July 2015, 2:00PM
Musashino Public Hall
Ryuutei Ichiba
Katsura Kobunji
Tokyo Boys
Ryuutei Ichiraku
Ticket
2,000JPY
SOLD OUT