Ikkoku-dou "Super-Live"

Saturday 9 Jan 2016, 2:00PM
Musashino Shimin Bunka Kaikan, Main Hall
Ikkoku-dou
Ticket
4,000JPY