Musashino Yose, Japanese RAKUGO

Saturday 14 January 2017, 2:00PM
Musashino Public Hall
KONTEI Shinsuke
SANNYUUTEI Shouyuu
KOKONTEI Hajime
MARUICHI Kosuke & Kotoki
Ticket
2,000JPY
SOLD OUT