Beethoven Jamboree 2020

Saturday, December 12, 2:00 PM, 2020 (doors open 1:30 PM)
Musashino Shimin Bunka Kaikan, Main Hallmap
Daiki Omori, conductor
Junsaku Ozu, conductor
Eiji Kaise, conductor
Nohiro Kuroda, conductor
Shuta Sakuyama, conductor
Daisuke Soga, conductor
Akihiro Nakajima, conductor
Daisuke Nagamine, conductor
Mio Yoshie, violin
Takashi Hamano, concertmaster
Beethoven Jamboree 2020 Orchestra

Program
Beethoven: Symphony No.5 in C-Minor Op.67
Beethoven: Symphony No.6 in F-Major Op.68
Beethoven: Symphony No.7 in A-Major Op.92
Beethoven: Romance No.2 in F-Major Op.50